دزدگیر اماکن آنیک (7)

تلفن کننده آنیک (2)

کیپد کنترل آنیک (3)

سنسور تشخیص حرکت (4)

لوازم جانبی آنیک (11)